свържете се с нас:

дИРЕКТОР ЗА връзки С ИНВЕСТИТОРИТЕ
дОБРИН Стефкин
e-mail:   d.stefkin@enemona.com
мобилен: +359 898 761 222
Фонд за енергетика и енергийни икономии - ФЕЕИ АДСИЦ