ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ

17.02.2023 г.

17.02.2023 г.

29.12.2022 г.

Уведомление съгласно чл. 145, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ за разкриване на значително участие

07.11.2022 г.

Уведомление за извършена цесия между „Български фонд за вземания“ АДСИЦ като цедент и „КМ Грийн Енерджи Фонд“ АД като цесионер

04.10.2022 г.

Уведомление за извършена цесия между „Европейска банка за възстановяване и развитие“ /ЕБВР/като цедент и „Български фонд за вземания“ АДСИЦ като цесионер

19.05.2021 г.

В секция ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подсекция ОСА И ДИВИДЕНТИ са публикувани Покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI28062021POCA, уебсайт: www.feei.eu, електронна поща: feeipjsc@gmail.com, обявено за 28.06.2021 в 11:00 ч. UTC+3 в седалището и адреса на управление на дружеството: Република България, гр. София 1113, р-н Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20. Поканата е вписана в ТР с номер 20210519152516 от 19.05.2021 г. Акционерите могат да гласуват лично или чрез пълномощник.

30.09.2020 г.

Беше проведено ИОСА при посочения в Поканата Дневен ред. Общият брой на надлежно представените в съответствие с изискванията на закона и на Устава на Дружеството акции е 3 556 417, които представляват 79,85 % от акциите с право на глас в общото събрание на ФЕЕИ АДСИЦ (общо 4 454 126 броя акции с право на глас). Протоколът от ИОСА може да откриете в секция Информация за инвеститорите, подсекция ОСА и дивиденти (РОСА 30.09.2020).

29.08.2020 г.

В секция Информация за инвеститорите, подсекция ОСА и дивиденти е публикувана Покана и материали за свикване на ОСА (вписани по партидата на ФЕЕИ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 28.08.2020 г.), насрочено за 30.09.2020 г., съответно 15.10.2020 г., от 11:00 ч. по адрес на управление на дружеството.

16.06.2020 г.

Беше проведено ИОСА при посочения в Поканата Дневен ред. Общият брой на надлежно представените в съответствие с изискванията на закона и на Устава на Дружеството акции е 3 247 417, които представляват 72,9 % от акциите с право на глас в общото събрание на ФЕЕИ АДСИЦ (общо 4 454 126 броя акции с право на глас). Протоколът от ИОСА може да откриете в секция Информация за инвеститорите, подсекция ОСА и дивиденти (ИОСА 01.06.2020 – 16.06.2020).

01.06.2020 г.

ИОСА беше отложено за посочените в Поканата резервна дата и час (16.06.2020 г., 11:00 ч.) на същото място и при същия Дневен ред поради липса на кворум.

27.04.2020 г.

В секция Информация за инвеститорите, подсекция ОСА и дивиденти е публикувана Покана и материали за свикване на ИОСА (вписани по партидата на ФЕЕИ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 24.04.2020 г.), насрочено за 01.06.2020 г., съответно 16.06.2020 г., от 11:00 ч. по адрес на управление на дружеството.

07.05.2020 г.

ИОСА не беше проведено, тъй като бяха представени акционери, представители и пълномощници на акционери, притежаващи общо 0 (нула) броя акции, които представляват 0 % от целия капитал на дружеството.

22.04.2020 г.

ИОСА беше отложено за посочените в Поканата резервна дата и час (07.05.2020 г., 11:00 ч.) на същото място и при същия Дневен ред поради липса на кворум.

13.04.2020 г.

С писмо РГ-05-12-65-3/10.04.2020 г. ФЕЕИ АДСИЦ получава Решение на КФН № 263-ПД/10.04.2020 г., с което се задължава дружеството да не подлага на гласуване на ИОСА, насрочено за 22.04.2020 г., съответно 07.05.2020 г. от 11:00 ч., при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК, точки 1.1, 1.4 и 1.5 от дневния ред на събранието.

21.03.2020 г.

В секция Информация за инвеститорите, подсекция ОСА и дивиденти е публикувана Покана и материали за свикване на ИОСА (вписани по партидата на ФЕЕИ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 20.03.2020 г.), насрочено за 22.04.2020 г., съответно 07.05.2020 г., от 11:00 ч. по адрес на управление на дружеството.