НОВИНИ

19.05.2021 г.

В секция ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ, подсекция ОСА И ДИВИДЕНТИ са публикувани Покана и материали за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ АДСИЦ, ЕИК 175050274, ISIN: BG1100026068, УИК: FEEI28062021POCA, уебсайт: www.feei.eu, електронна поща: feeipjsc@gmail.com, обявено за 28.06.2021 в 11:00 ч. UTC+3 в седалището и адреса на управление на дружеството: Република България, гр. София 1113, р-н Слатина, ж.к. „Гео Милев“, ул. „Коста Лулчев“ № 20. Поканата е вписана в ТР с номер 20210519152516 от 19.05.2021 г. Акционерите могат да гласуват лично или чрез пълномощник.

11.12.2020 г.

На основание чл. 148б. от Закона за публично предлагане на ценни книжа „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ уведомява както следва:

На 10.12.2020 г. във „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ е постъпило Уведомление за значително дялово участие от “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“, ЕИК 131163861, регистрирано в регистъра при СГС, Търговско отделение, ф.д. № 11576/2003, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, в качеството му на акционер.

На 07.12.2020 г. “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ е осъществил сделка за продажба на 136 010 /сто тридесет и шест хиляди и десет/ броя безналични, обикновени акции с право на глас (представляващи 3,05%) от капитала на „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, с което “УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“ е намалил дяловото си участие във „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ от 6,94% (309 000 /триста и девет хиляди/ броя безналични, обикновени акции с право на глас) на 3,88% (172 990 /сто седемдесет и две хиляди деветстотин и деветдесет/ броя безналични, обикновени акции с право на глас).

07.10.2020 г.

На проведеното на 30.09.2020 г. РОСА беше взето решение да бъдат направени промени в Устава на дружеството, които бяха вписани по партидата на ФЕЕИ АДСИЦ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 07.10.2020 г. За подробности виж секция Уведомление за промяна на обстоятелствата.

25.06.2020 г.

На проведеното на 16.06.2020 г. ИОСА беше взето решение да бъде освободено ръководството на дружеството и беше избран нов състав на СД в състав: Красимир Димитров Тодоров (Председател), Дарин Илиев Димитров (Заместник-председател) и Добромир Тодоров Тодоров (Член), като последният беше избран за Изпълнителен директор на ФЕЕИ АДСИЦ. Обстоятелството беше вписано по партидата на дружеството в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 25.06.2020 г. Новото ръководство е с мандат до 16.06.2025 г.